WHO WE ARE

 

บริษัท พระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด  เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการการทำบัญชี วางระบบบัญชี  การตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยทีมผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณความรู้ และชำนาญการด้านบัญชี และกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมากว่า 20 ปี   ปัจจุบันลูกค้าของเรามาจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยคุณค่าที่แท้จริงโดยความเป็นมืออาชีพ   

 

บริษัทฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และนักการเงิน ซึ่งให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองงบการเงิน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากรกำหนด, ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ด้านบัญชี และวางระบบบัญชี, การตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า, การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และจดทะเบียนต่างๆ ที่นิติบุคคลต้องดำเนินการ , ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้ทั้งระบบ 

 

   ผู้บริหารและทีมงาน

 

          

                  คุณทินกร   สีดาสมบูรณ์ 

                กรรมการผู้จัดการ

                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  (CPA)

                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

                กรรมการอิสระในบริษัทจำกัด (มหาชน)

                  กรรมการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

                  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอกชน

 

     การรับรองจากสถาบันต่างๆ                                                                                  

  • Advanced Audit Committee Program (AACP 27/2017)
  • Role of the Chairman Program (30/2013)
  • Diploma, Institute of Company Directors. Australian. (2007)
  • Director Certification Program (DCP, 92/2007)
  • Audit Committee Program (ACP. 19/2007)

 

 

  
 
 
คุณสรกฤช สีดาสมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  (CPA)
 
 
 

                                         

                 


19 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 617 ครั้ง


 
 
Engine by shopup.com