เราควรเริ่มขออนุญาตเปิดดำเนินการเมื่อไรดี ?

หมวดหมู่: บริการ
tab-image
 

การขออนุญาตเปิดดำเนินการ ใช้เอกสารใดประกอบบ้าง 

 1. แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ (F PA OP 01)
 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบัน
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทไม่เกิน6 เดือน
 5. สำเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุด
 6. ทะเบียนทรัพย์สิน
 7. สำเนา INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบับแรกที่มีรายได้ 
 8. แผนภูมิขั้นตอนการผลิตหรือบริการ
 9. แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร

โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ สำหรับกิจการที่เป็นการผลิต จะต้องมีเอกสารทุกรายการตามข้างต้น ส่วนกิจการบริการ จะต้องมีเอกสารรายการที่ 1-7 ส่วนรายการที่ 8-9 ตามความเหมาะสม

การตรวจสอบสถานประกอบการ บีโอไอจะตรวจสอบในด้านใดบ้าง
 
 1. ตรวจสอบที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ
 2. ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต ต้องมีกรรมวิธีการผลิตจริงตามที่ได้รับอนุมัติ
 3. ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยรายละเอียดเครื่องจักรจะต้องตรงกับรายการเครื่องจักรในแบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ และจะต้องอยู่ในสถานประกอบการครบทุกรายการ และเครื่องจักรที่มีอยู่จะต้องสอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ และมีเครื่องจักรครบทุกกระบวนการผลิต
 4. ตรวจสอบชนิดผลิตภัณฑ์หรือกิจการ ต้องทำการผลิตผลิตภัณฑ์หรือประกอบกิจการตรงกันที่ระบุในบัตรส่งเสริมฯ และ/หรือตามที่ได้รับอนุมัติ
 5. ตรวจกำลังการผลิต ตรวจว่าขั้นตอนการผลิตที่สำคัญมีอะไรบ้าง และคำนวณกำลังการผลิตของเครื่องจักร เช่น การจับเวลาการทำงานจริงของเครื่องจริง รายงานผลการผลิตประจำวัน/สัปดาห์/เดือน Spec ของเครื่องจักร เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อไรควรขออนุญาตเปิดดำเนินการ?

   ก่อนที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯจะขออนุญาตเปิดดำเนินการกับทางบีโอไอ ควรตรวจสอบเบื้องต้นว่ากิจการที่เราได้รับส่งเสริมการลงทุน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งแต่ละบัตรส่งเสริมก็จะมีเงื่อนไขของโครงการที่ไม่เหมือนกันแต่พอสรุปเงื่อนไขหลักๆดังนี้

 • เงื่อนไขในการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
 • ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
 • ชนิดผลิตภัณฑ์/บริการและกำลังผลิต
 • กรรมวิธีการผลิต/บริการ ขนาดการลงทุนขั้้นต่ำ
 • ที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ 
 • ปริมาณกำลังการผลิตต่อปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดให้ตรวจสอบในขั้นเปิดดำเนินการ 

   บริษัทอาจดำเนินการผลิตหรือให้บริการและมีรายได้ไปก่อนหน้านั้นได้ ซึ่งหากปฏิบัติตามแล้วก็พร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้

Q&A

หากเลยวันครบกำหนดเปิดดำเนินการไปแล้ว บริษัทยังจะสามารถยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการย้อนหลังได้หรือไม่

 • หากโครงการดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิกเพิกถอนก็สามารถยื่นได้ โดยปกติแล้ว หากพ้นกำหนดเปิดดำเนินการตามโครงการ แล้วบริษัทไม่มีการติดต่อใดๆ บีโอไอจะมีหนังสือเตือนให้รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดดำเนินการ หากบริษัทยังไม่ดำเนินการ บีโอไอก็จะดำเนินการเพิกถอนโครงการต่อไป

การขออนุญาตเปิดดำเนินการนั้น ควรรอให้ครบกำหนดเปิดดำเนินการก่อน จึงขออนุญาตหรือไม่

 • ควรรอจนครบกำหนดเปิดดำเนินการแล้ว จึงจะขออนุญาตเปิดดำเนินการ เพราะหากบริษัทยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการแล้ว มีการซื้อเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นๆ มาภายหลัง ก็จะไม่สามารถนำมูลค่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนได้

บริษัทสามารถกรอกรายการเครื่องจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตได้หรือไม่

 • ไม่ได้ เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ จะต้องสอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ

หากบริษัทไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จะสามารถใช้หลักฐานอื่นแทนได้หรือไม่

 • บางประเภทกิจการไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้หลักฐานอื่นๆ แทนได้ เช่น กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ สามารถใช้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์แทนได้ กิจการโรงแรมให้ใช้ใบอนุญาตเปิดกิจการโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย กิจการขนส่งทางเรือให้ใช้ใบอนุญาตใช้เรือ ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือจากกรมเจ้าท่า เป็นต้น
 
 
 

23 มกราคม 2564

ผู้ชม 286 ครั้ง


 
 
Engine by shopup.com