สิทธิประโยชน์จากโครงการภายใต้ BOI

หมวดหมู่: บริการ

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่
  - มาตรา 25       ให้นำช่างฝีมือต่างด้าว คู่สมรส และบุคคลที่อยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร
  - มาตรา 26 ให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวทำงานได้
  - มาตรา 27 ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  - มาตรา 37 ให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรนำหรือส่งเงินออกไปต่างประเทศได้
 2. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่
  - มาตรา 28 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  - มาตรา 29 ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง
  - มาตรา 30 ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบไม่เกิน 90% ของอัตราปกติเพื่อการผลิตจำหน่ายในประเทศ
  - มาตรา 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - มาตรา 34 ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
  - มาตรา 35(1) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50%
  - มาตรา 35(2)  ให้หักค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าขนส่งในอัตรา 2 เท่า
  - มาตรา 35(3)  ให้หักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตรา 25% นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  - มาตรา 36(1) ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
  - มาตรา 36(2) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปต่างประเทศ

   

  แหล่งที่มา http://www.faq108.co.th/boi/law/incentive.php

14 กันยายน 2561

ผู้ชม 523 ครั้ง


 
 
Engine by shopup.com