การจัดทำบัญชีเบื้องต้น

หมวดหมู่: บริการ

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

  1. ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานของผู้บริหาร
  2. ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
  3. ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และตัดสินใจ
  4. ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

 

14 กันยายน 2561

ผู้ชม 937 ครั้ง


 
 
Engine by shopup.com